LogoMateBinyamin-1.jpg

ארכיון מכרזים

מכרז פומבי מקוון מס' 101/23- הצבה והפעלת לוקרים ברחבי מואז מטה בנימין

מספר מכרז:

101/23

תאריך תחילת הגשות:

03/08/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

10/08/23

תאריך אחרון להגשה:

22/08/23

מכרז פומבי מקוון מס' 20/23- שירותי תכנון לעבודות פיתוח ותשתיות בתחום תאורה וחשמל בפרוייקט 600 יח"ד תל ציון

מספר מכרז:

20/23

תאריך תחילת הגשות:

21/07/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

02/08/23

תאריך אחרון להגשה:

08/08/23

מכרז פומבי מקוון מס' 19/23- שירותי תכנון לעבודות פיתוח ותשתיות בתחום קונסטרוקציה בפרוייקט 600 יח"ד תל ציון

מספר מכרז:

19/23

תאריך תחילת הגשות:

21/07/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

02/08/23

תאריך אחרון להגשה:

08/08/23

מכרז פומבי מקוון מס' 18/23- שירותי תכנון לעבודות פיתוח ותשתיות בתחום מים וביוב בפרוייקט 600 יח"ד תל ציון

מספר מכרז:

18/23

תאריך תחילת הגשות:

21/07/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

02/08/23

תאריך אחרון להגשה:

08/08/23

מכרז פומבי מקוון מס' 17/23- שירותי תכנון לעבודות פיתוח ותשתיות בתחום תנועה וכבישים בפרוייקט 600 יח"ד תל ציון

מספר מכרז:

17/23

תאריך תחילת הגשות:

21/07/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

02/08/23

תאריך אחרון להגשה:

08/08/23

מכרז פומבי מקוון מס' 16/23- שירותי תכנון לעבודות פיתוח ותשתיות בפרוייקט 600 יח"ד תל ציון

מספר מכרז:

16/23

תאריך תחילת הגשות:

21/07/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

02/08/23

תאריך אחרון להגשה:

08/08/23

מכרז פומבי מקוון מס' 11/23 - עבודות פיתוח ובינוי גנ"י נופי פרת מגרש 1300/1

מספר מכרז:

11/23

תאריך תחילת הגשות:

18/07/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

26/07/23

תאריך אחרון להגשה:

03/08/23

מכרז פומבי מקוון מס' 05/23 - עבודות פיתוח ובינוי גנ"י מגרש 2007 עלי

מספר מכרז:

05/23

תאריך תחילת הגשות:

21/06/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

04/07/23

תאריך אחרון להגשה:

16/07/23

מכרז פומבי מקוון מס' 100/23 - הצבה והפעלת עמדות איסוף עצמי (לוקרים) ברחבי המועצה האזורית מטה בנימין

מספר מכרז:

100/23

תאריך תחילת הגשות:

18/06/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

28/06/23

תאריך אחרון להגשה:

12/07/23

מכרז פומבי מקוון מס' 09/23 - לאספקה , התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ברחבי מואז מטה בנימין

מספר מכרז:

09/23

תאריך תחילת הגשות:

15/06/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

29/06/23

תאריך אחרון להגשה:

13/07/23

וועדת שלושה- מכרז 24/22 התקשרות עם משכ"ל

מכרז פומבי מקוון מס' 03/23 - לביצוע עבודות שיפוץ ישיבת בית אל

מספר מכרז:

03/23

תאריך תחילת הגשות:

31/05/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

08/06/23

תאריך אחרון להגשה:

15/06/23

מכרז פומבי מקוון מס' 08/23 - לביצוע עבודות שיפוץ מבנה בי"ס חן עפרה

מספר מכרז:

08/23

תאריך תחילת הגשות:

05/06/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

15/06/23

תאריך אחרון להגשה:

22/06/23

מכרז מסגרת פומבי מס' 06/23 למתן שירותי קידום פרויקטים ומיזמים כלכליים

מכרז 04/23 למתן שירותי ניהול תכנון פרוייקטים

מספר מכרז:

04/23

תאריך תחילת הגשות:

16/03/23

תאריך אחרון להגשה:

30/03/23

וועדת שלושה- מכרז 2/22 שיפוץ חצרות גנ"י

מכרז מקוון 03/22 למתן שירותי תקינה/ מעבדה

מספר מכרז:

03/22

תאריך תחילת הגשות:

25/01/23

תאריך אחרון להגשה:

13/02/23

מכרז מסגרת פומבי מס' 01/23- התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קידום פרויקטים ומיזמים כלכליים עבור החברה

מספר מכרז:

01/23

תאריך תחילת הגשות:

11/01/23

תאריך אחרון להגשה:

29/01/23

מכרז פומבי מס' 709/23 כוח אדם- סגן מנהל/ת אגף תכנון/ ביצוע

מספר מכרז:

709/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז מסגרת מקוון מס' 14/22 תכנון וביצוע קירוי מגרשי ספורט ​

מספר מכרז:

14/22

תאריך תחילת הגשות:

28/12/22

תאריך אחרון להגשה:

18/01/23

מכרז פומבי מקוון מספר 41/22 לרכישת לוחות חשמל למערכות סולאריות

מספר מכרז:

41/22

תאריך תחילת הגשות:

01/12/221

תאריך אחרון להגשה:

14/12/22

מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם למתן שירותי קידום פרוייקטים ומיזמים כלכליים עבור החברה

מספר מכרז:

43/22

תאריך תחילת הגשות:

02/12/22

תאריך אחרון להגשה:

28/12/22

מכרז פומבי מקוון 39/22 לעבודות הקמת חניון תפעולי באזור תעשייה שער בנימין- המכרז מוקפא

לעבודות בינוי ופיתוח: 2 כיתות גן מגרש 2007 בישוב עלי

מספר מכרז:

25/22

תאריך תחילת הגשות:

15/06/22

תאריך אחרון להגשה:

30/06/22

המכרז הוארך עד לתאריך:

10/07/22

לעבודות פיתוח: שביל אופניים והסדרת רח' התאנה ביישוב עפרה

מספר מכרז: 33/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 19/06/22

לביצוע עבודות הרחבה ותוספת אולפנת נריה

מספר מכרז: 30/22

תאריך תחילת הגשות: 05/06/22

תאריך אחרון להגשה: 22/06/22

לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גנ"י בישוב נעלה

מספר מכרז: 28/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 12/06/22

לביצוע עבודות סביבה בטוחה מצפה יריחו

מספר מכרז: 31/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 26/06/22

לביצוע עבודות חשמל להקמת מערכות סולאריות (ללא אספקת ציוד עיקרי) על גגות מבנים בבעלות/בחזקת מועצה אזורית בנימין

מספר מכרז: 20/22

תאריך תחילת הגשות: 15/05/22

תאריך אחרון להגשה: 12/06/22

להקמה (ללא אספקת ציוד עיקרי) של מערכת סולארית לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבנים

מספר מכרז: 19/22

תאריך תחילת הגשות: 11/05/22

תאריך אחרון להגשה: 20/06/22

לעבודות שיפוץ (חידוש מבנה)בית ספר גופנה- נווה צוף

מספר מכרז: 27/22

תאריך תחילת הגשות: 16/05/22

תאריך אחרון להגשה: 02/06/22

לביצוע הסדרת תח"צ עפרה, פסגות ומעלה לבונה

מספר מכרז: 13/22

תאריך תחילת הגשות: 01/05/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22

לעבודות פיתוח: שביל אופניים והסדרת רח' התאנה ביישוב עפרה

מספר מכרז: 21/22

תאריך תחילת הגשות: 13/04/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22

לעבודות עפר: מרקם תרבות חורש ירון בגוש טלמונים

מספר מכרז: 29/22

תאריך תחילת הגשות: 02/05/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22

לעבודות תכנון וביצוע מעון יום ביישוב אלון

מספר מכרז: 17/22

תאריך תחילת הגשות: 26/04/22

תאריך אחרון להגשה: 15/05/22

לעבודות תכנון וביצוע 2 כיתות גן ביישוב כרם רעים

מספר מכרז: 23/22

תאריך תחילת הגשות: 05/04/22

תאריך אחרון להגשה: 25/04/22

לעבודות בינוי ופיתוח: מכלול הכניסה החדש ודגם המשכן- שער העיר בשילה הקדומה

מספר מכרז: 26/22

תאריך תחילת הגשות: 30/03/22

תאריך אחרון להגשה: 19/05/22

לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גני ילדים ביישוב עמיחי

מספר מכרז: 22/22

תאריך תחילת הגשות: 11/03/22

תאריך אחרון להגשה: 10/04/22

לביצוע עבודות הנגשה בבתי ספר ברחבי המועצה האיזורית מטה בנימין

מספר מכרז: 12/22

תאריך תחילת הגשות: 09/03/22

תאריך אחרון להגשה: 14/04/22

לעבודות פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית נריה טלמון ודולב

מספר מכרז: 11/22

תאריך תחילת הגשות: 03/03/22

תאריך אחרון להגשה: 27/03/22