LogoMateBinyamin-1.jpg

מאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה

בימים אלו החברה מקימה מאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה 

ע"מ לצמצם את לוחות הזמנים בהתקשרות עם יועצים ובכך לעלות את רמת השרות

וקצב העבודה בהתאם.

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל