Horizontal-DIvider-03.png

מאגר יועצים לאדריכלים ומנהלי פרוייקטים

בימים אלו החברה מקימה מאגר יועצים לאדריכלים ומנהלי פרויקטים

ע"מ לצמצם את לוחות הזמנים בהתקשרות עם יועצים ובכך לעלות את רמת השרות

וקצב העבודה בהתאם.

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל