מכרז פומבי מס' 15/23- רכש חשמל מיצרנים ו/או ספקים פרטיים

מספר מכרז:

15/23

תאריך תחילת הגשות:

14/12/23

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה:

15/02/24

תאריך אחרון להגשת הצעות:

29/02/24