מכרז פומבי מקוון מס' 01/24 - הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת גדר בטחון חשמלית למניעת חדירת שפני סלע ביישוב ענתות

תאריך תחילת הגשות:

11/06/24

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

04/06/24

תאריך אחרון להגשה:

16/06/24