מכרז פומבי מקוון מס' 08/24 להתקשרות בהסכם לביצוע עבודות הקמה של בית ספר בנריה לרבות עבודות פיתוח

תאריך תחילת הגשות:

 

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

 

תאריך אחרון להגשה: