LogoMateBinyamin-1.jpg

מונתה בחברה רכזת פניות הציבור לכל התקלות והפניות

שמגיעות למוקד 106 של המועצה.

לאור מערכת הניהול החדשה שנכנסה למועצה הצלחנו להוריד

את מספר הפניות הפתוחות ולתת מענה מהיר לתקלות.

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל