קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז:                 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: