לוגו-מועצת-בנימין

מכרזים

מכרז פומבי מקוון מס' 08/24 להתקשרות בהסכם לביצוע עבודות הקמה של בית ספר בנריה לרבות עבודות פיתוח

תאריך תחילת הגשות:

 

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

 

תאריך אחרון להגשה:

 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז:                 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: