מכרז פומבי מקוון מס' 06/24 להתקשרות בהסכם לביצוע ו/או להשלמת עבודות (1) בינוי ופיתוח שונות באולפנה מגרש 3001 בקרית חינוך בשילה (2) פיתוח בכביש גישה וסביבה בטוחה לקריית חינוך בשילה (3) פיתוח בבית ספר יסודי מגרש 3000 בקרית חינוך שילה (4) בינוי ופיתוח של מתחם מסחרי מגרש 3001 בקרית חינוך בשילה

תאריך תחילת הגשות:

09/05/24

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

16/05/24

תאריך אחרון להגשה:

22/05/24