מכרז פומבי מקוון מס' 05/24 לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גני ילדים ומסחר ישוב נעלה

תאריך תחילת הגשות:

18/06/24

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

23/06/24

תאריך אחרון להגשה:

30/06/24