מכרז פומבי מקוון מס' 12/23- תכנון והקמת מט"ש בישוב עמיחי

מספר מכרז:

12/23

תאריך תחילת הגשות:

20/07/23

תאריך אחרון לשאלות הבהרה:

14/09/23

תאריך אחרון להגשה:

29/01/24